mercoledì 1 dicembre 2010

7 dicembre Ravenna: campagna contro le morti di immigrati sul lavoro


Ai lavoratori immigrati, a tutti i lavoratori
Gli infortuni, le morti sul lavoro sono in aumento tra i lavoratori immigrati. Le statistiche ufficiali già rivelano questo dato ma molti di più sono gli infortuni che non vengono denunciati perchè i lavoratori sono assunti in nero, oppure a giornata o a chiamata, ricattati dal legame lavoro/permesso di soggiorno, supersfruttati con paghe da fame.
La metà delle morti sul lavoro di lavoratori immigrati si concentra in 3 regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto.
A Ravenna proprio una settimana fa è morto in un cantiere Doka Besnik. Ci viene da dire, dopo la scandalosa sentenza di un giudice di Torino: “QUANTO “RISARCIRANNO” LA SUA VITA CONSIDERATO CHE E’ ALBANESE?”
Come Rete abbiamo pure appoggiato la vertenza dei lavoratori immigrati dell’Akron-Hera/coop Omega di Imola che ha mandato gli immigrati a lavorare senza alcuna protezione tra i rifiuti speciali con salari da fame.
Queste sono solo alcune vicende recenti che nella provincia riguardano le condizioni di lavoro degli immigrati.
Più sfruttamento per i lavoratori, più infortuni e morti sul lavoro, più profitti per i padroni.
E’ ORA DI DIRE BASTA AL MODERNO SCHIAVISMO E ALLA MORTE SUL LAVORO DEI LAVORATORI IMMIGRATI!
La Rete per la sicurezza sul lavoro ha lanciato una campagna nazionale di mobilitazione contro le morti sul lavoro nella settimana dal 4 al 10 dicembre.
Il 7 dicembre a Ravenna iniziative
Ore 10 al Centro Informazioni per Immigrati del Comune (Via Alberoni, 16) e
ore 11 al Centro per l’impiego (Via Teodorico, 21)
Costruiamo una campagna contro le morti degli immigrati sul lavoro
Rete per la sicurezza sul lavoro-Ravenna
tel. 339/8911853
e mail: cobasravenna@libero.it
e mail nazionale: bastamortesullavoro@domeus.it
visita il blog: bastamortesullavoro.blogspot.com


Aux travailleurs immigrés, a tous les travailleurs,
Les accidents au travail, les morts au travail vont augmenter entre les travailleurs immigrés. Le statistiques officielles révélent cette donnée, mais beaucoup plus nombreux sont les accidents qui ne sont pas denoncés parce que les travailleurs sont engagés au noir, ou à la journée ou bien à l’appel, ils sont victimes du chantage travail/permis de séjour, exploités per des salaires de famine.
La moitié desmorts au travail des travailleurs immigrés se concentre en trois régions: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto.
A’ Ravenna , il y a bien une semaine, Doka Besnik est mort dans un chantier. On va dire, après la scandaleuse sentence d’un juge de Torino, “Combien l’on va “indemniger” sa vie, étant donné qu’il est Albanais?”
En tant que RETE nous avons aussi donné notre appui au conflit du travail des travailleurs immigrés de l’Akron-Hera/coop Omega de Imola, qui a envoyé les immigrés à travailler sans protection entre les ordures d’exception, avec des salaires de famine.
Ces-ci ne sont que quelques uns des événements récents de notre province qui concernent les conditions de travail des immigrés.
Plus d’exploitation pour les travailleurs, plus d’accidents et de morts au travail, plus de profit aux patrons.
L’HEURE EST ARRIVEE D’EN FINIR AVEC LE MODERNE ESCLAVAGISME ET A LA MORT AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS IMMIGRES!
Notre RETE pour la sécureté de travail a lancé une campagne nationale de mobilisation contre les morts au travail dans la semaine du 4 au 10 décembre.
INITIATIVES DU 7 DECEMBRE A RAVENNA :
à 10 heures au Bureau de Renseignements pour immigrés de la Mairie (Rue Alberoni, 16)
à 11 heures au Centre pour l’Emploi (Rue Teodorico, 21)
Construons-nous une campagne contre les morts des immigrés au travail!
RETE pour la sécureté du travail - Ravenna
tel: 339/8911853
e-mail : cobasravenna@libero.it
e mail national : bastamortesullavoro@domeus.it
visitez notre blog: bastamortesullavoro.blogspot.com


Lucrătorilor emigranţi, şi tuturor lucrătorilor

Rănirile, decesele la locul de muncă sunt în creştere în rândul lucrătorilor emigranţi. Statisticile oficiale au dezvăluit deja această informaţie, dar din păcate sunt cu mult mai multe accidente care nu sunt declarate deoarece muncitorii sunt recrutaţi la negru, la zi sau “la apel”, şantajaţi de legătura dintre muncă/ permis de şedere, super exploataţi şi cu salarii de mizerie.

Jumătate din decesele de la locul de muncă printre muncitorii emigranţi sunt concentrate în trei regiuni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto.

În Ravenna, cu doar o săptămână în urmă a murit într-un şantier de construcţii Doka Besnik. Ne întrebăm, după scandaloasa sentinţa dată de un judecător din Torino: Cu cât ar trebui compensată viaţa unei persoane ţinând cont de faptul că este albanez? "

Ca şi “reţea” am sprijinit disputa muncitorilor emigranţi de la Akron-Hera / coop Omega din Imola, care a trimis emigranţii să lucreze fără nici o protecţie, printre deşeuri periculoase cu salarii de mizerie.

Acestea sunt doar câteva evenimente recente din regiunea noastră care se referă la condiţiile de muncă ale imigranţilor.

Muncitori din ce în ce mai exploataţi, răniri şi decese la locul de muncă din ce în ce mai multe, iar pentru proprietari din ce în ce mai mult profit.

Ar fi timpul să spunem că “sclavia modernă” trebuie să înceteze şi că nu mai vrem ca persoanele să moară la locul de muncă!

În săptămâna 4-10 decembrie, reţeaua pentru siguranţa muncii a lansat o campanie naţională pentru mobilizare împotriva deceselor la locul de muncă.

Pe data de 7 decembrie în Ravenna:

La orele 10,00 în cadrul “Centrului de Informare pentru emigranţi “ din (Via Alberoni 16) şi

la orele 11,00 în cadrul “Centrului pentru ocuparea Forţei de Muncă” din (Via Teodorico, 21)

Se va construi o campanie împotriva deceselor la locul de muncă în rândurile emigranţilor

Reţeaua pentru siguranţa muncii - Ravenna
tel. 339/8911853
e mail: cobasravenna@libero.it
şi mail naţional: bastamortesullavoro@domeus.it
Vizitaţi blog-ul: bastamortesullavoro.blogspot.com

Nessun commento: